Společnosti ve skupině ABC Data:
Aktuální ceny akcií ABC Data S.A.:

Podmínky k získání kreditu


Možnosti přidělení kreditu (obchodního úvěru)

Zákazníkům nabízíme po splnění podmínek v případě jejich zájmu po vyplnění formuláře žádosti o kredit a po podpisu rámcové obchodní smlouvy a VOP (všeobecných obchodních podmínek) možnost získat kredit k nákupu zboží.

Výše kreditního limitu a splatnost závisí na zajištění kreditu, platební morálce a finančních výsledcích subjektu (rozvaha + výkaz zisku a ztrát u subjektů, které vedou účetnitví; daňové přiznání u subjektů vedoucích účetní evidenci).

Individuálně přidělený kreditní limit bývá obvykle zajištěn. Jako formu zajištění pohledávek využíváme:

  • Avalovaná směnka (s ručitelem): Jedná se o biankosměnku vlastní společně s vyplňovacím prohlášením. Blankosměnka je opatřena doložkou "bez prostestu". Na blankosměnce není vyplněna směnečná suma a datum splatnosti, doplňuje se v případě uplatnění směnky v souladu s vyplňovacím prohlášením.
  • Záruka (ručení): nejčastěji užívaná "bankovní" záruka, příp. ručení jiným bonitním subjektem. Jedná se o písemné prohlášení, jímž ručitel bere na sebe vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník.
  • Postoupení pohledávek (cese): jedná se o zajištění formou smlouvy o postoupení pohledávek. Koncový příjemce dodávky uhradí závazek kupujícího přímo prodávajícímu. Dojde tak ke smluvnímu postoupení pohledávky postupitelem (prodávající – původní věřitel) postupníkovi (novému věřiteli). Rozdílná marže kupujícího bude prodávajícím vrácena zpět na bankovní účet kupujícího.
     

Do výše přiděleného kreditu (výše kreditního limitu je nastavena včetně DPH !!!) odebírá firma zboží na splatnost a v dohodnuté době splatnosti hradí fakturované částky. Veškeré objednávky nad rámec obchodního limitu musí kupující uhradit buď formou dobírky, hotově nebo na základě zálohové faktury. Bez takové úhrady kupní ceny nebude zboží, jehož neuhrazená kupní cena včetně DPH by přesáhla kredit, kupujícímu dodáno.

Kreditní limit je v průběhu spolupráce hodnocen co do jeho výše a využití. Může být zrušen – špatná platební morálka, neuhrazené závazky kupujícího, insolvence. Neuhrazené závazky jsou posléze vymáhány soudní cestou.

Finanční služby

Prodávající umožňuje financování dealerských projektů prostřednictvím prodloužené splatnosti faktur za dodané zboží. Model financování je založen na zakomponování nákladů na financování jednotlivých obchodních případů do ceny zboží.

Úrok za poskytované finanční služby je účtován za každý den přesahující základní splatnost dealera. V případě, že je základní splatnost dealera delší než 30 dnů, je úrok účtován od 31. dne včetně. Úroková sazba je stanovená dle sazeb bank pro provozní úvěry.