Společnosti ve skupině ABC Data:
Aktuální ceny akcií ABC Data S.A.:

Právní informace

Pravidla a podmínky používání webového portálu ABC Data.
Používání tohoto webového portálu znamená souhlas s níže uvedenými Pravidly a podmínkami používání webového portálu ABC Data.

Obecné informace

K tomuto webovému portálu má výhradní právo ABC Data S.A. se sídlem ve Varšavě, adresa: ul. Daniszewska 14, 03-230, Varšava, zapsaná do rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku u Obvodního soudu pro hl. m. Varšavu ve Varšavě, XIII. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku (KRS) pod číslem KRS 0000287132, DIČ 524-26-17-178, se základním kapitálem plně splaceným ve výši 125.266.899 PLN (dále jen ABC Data).

Autorská práva

Autorská práva ke všem materiálům umístěným v tomto webovém portálu, zejména včetně, nikoli však výhradně, ke všem obchodním a ochranným známkám, grafickým označením (logo), adresám webových portálů, názvům výrobků, fotografiím, informacím a dalším (dále jen „materiály“) příslušejí ABC Data nebo jejich vlastníkům, kteří umístění těchto materiálů na tomto webovém portálu povolili. Tento webový portál i materiály jsou chráněny mezinárodními a národními právními předpisy. Používání materiálů, které jsou ve vlastnictví ABC Data, je povoleno výhradně pro osobní a nekomerční účely v rozsahu upraveném právními předpisy s tím, že materiály nebudou upravovány a zůstanou zachována označení autorských práv, přičemž takové použití nesmí narušovat zájmy ABC Data. Používání materiálů neznamená, že uživatel nabývá vůči materiálům jakákoliv práva k nehmotným statkům. Podmínky používání materiálů vlastníků, kteří povolili jejich umístění na tomto webovém portálu, stanoví tito vlastníci. Bez předchozího písemného souhlasu ABC Data nebo subjektu, kterému příslušejí autorská práva, je zakázáno zejména, nikoli však výhradně, rozmnožovat, upravovat, prezentovat, přenášet, šířit jakýmkoliv způsobem a využívat materiály zcela nebo zčásti.

Obsah webového portálu

Žádné materiály obsažené na tomto webovém portálu nepředstavují jakékoliv prohlášení nebo ujištění. Nejsou nabídkou ve smyslu právních předpisů a mají výhradně informativní povahu. ABC Data neposkytuje žádné záruky – ani zřejmé, ani domnělé – ve vztahu k materiálům, zejména včetně, nikoli však výhradně, co se týče obchodní hodnoty, použitelnosti pro konkrétní účel, vlastnických práv, neporušitelnosti právních předpisů. ABC Data nezaručuje, že materiály jsou přesné a bezchybné. Uživatel tento webový portál a materiály používá na vlastní nebezpečí. ABC Data si vyhrazuje právo upravovat materiály bez upozornění.

Omezení odpovědnosti

ABC Data ani společnosti, které jsou součástí Skupiny ABC Data, její personál, obchodní partneři nebo dodavatelé nenesou jakoukoliv odpovědnost za jakékoliv škody, zejména včetně, nikoli však výhradně přímé, nepřímé, náhodné, následné, morální, ušlý zisk a jiné bez ohledu na základ nároku, vzniklé následkem používání nebo nemožnosti používat tento webový portál nebo na něm umístěné materiály, mj. vyplývající z důsledků působení počítačových virů nebo jiných aplikací podobné povahy, které mohou narušit korektní fungování elektronických zařízení patřících uživateli, a to ani v případě, že ABC Data byla informována o možnosti vzniku takových škod.

Odkazy na jiné webové stránky/portály

Tento webový portál obsahuje odkazy na jiné webové portály/stránky provozované společnostmi, které jsou součástí Skupiny ABC Data. Používání těchto webových portálů/stránek se řídí pravidly a podmínkami používání definovanými na těchto portálech/stránkách. Tento webový portál obsahuje také odkazy na jiné webové portály/stránky provozované třetími osobami. ABC Data nenese žádnou odpovědnost za obsah těchto webových portálů/stránek. Uživatelé tohoto webového portálu používají tyto odkazy na vlastní nebezpečí.

Závěrečná ustanovení

Pravidla a podmínky používání webového portálu ABC Data se řídí polskými zákony. ABC Data si vyhrazuje právo je kdykoliv upravit bez upozornění.