Společnosti ve skupině ABC Data:
Aktuální ceny akcií ABC Data S.A.:

Trvale udržitelný rozvoj


ABC Data se ve své podnikatelské činnosti řídí jak obchodními, tak společenskými a ekologickými aspekty a svůj úspěch zakládá na dlouhodobém vyváženém vývoji. Součástí naší rozvojové strategie je spoluodpovědnost za stav životního prostředí a sociální oblast.
Použitá elektrická a elektronická zařízení – právní situace

Elektrická a elektronická zařízení obsahují ve svém složení mnohé materiály a součásti, jež mohou negativně ovlivňovat lidské zdraví a život i životní prostředí (např. sloučeniny bromu – nemoci rozmnožovací soustavy, kadmium nádorové změny, nikl změny kostní dřeně). K základním postupům omezujícím vliv nebezpečných složek zařízení patří proekologické návrhy a vhodný systém nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními.

 

Systém řízení kvality

Společnost ABC Data (sp. z o.o.) poprvé získala certifikát PN-EN ISO 9001:2001 (Systémy řízení jakosti. Požadavky), platný po dobu 3 let, v srpnu roku 2006. V roce 2009 ABC Data obnovila certifikát ISO, v „aktualizované“ verzi tj. PN-EN ISO 9001:2009. Každoročně prováděné audity dohledu mají za cíl získat důvěru orgánu, který certifikaci uděluje (TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.), v to, že společnost ABC Data splňuje základní požadavky nutné pro udělení certifikace. Audity pro obnovení certifikace (recertifikační audity) jsou prováděny každé tři roky.

Chemické látky a prostředky – informace o nařízení REACH

Evropská unie ustavila nové předpisy upravující systém nakládání a kontroly obchodování s chemickými látkami na území Společenství. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) vstoupilo v platnost 1. června 2007.

Za správné fungování systému REACH jsou do značné míry odpovědní podnikatelé, výrobci a dovozci chemických látek a prostředků či v některých případech také výrobků. Díky zevrubné analýze a zhodnocení své působnosti s ohledem na nařízení REACH mohla společnost ABS Data definovat své povinnosti vyplývající z nových předpisů. Jsme dovozci a distributory výrobků z oblasti spotřební elektroniky a IT a přejeme si, aby námi dodávané výrobky byly bezpečné pro lidské zdraví i životní prostředí. Abychom se zbavili obchodního rizika spojeného s procesem registrace chemických látek a z důvodu povinnosti poskytovat informace o vlastnostech výrobků a pravidlech jejich bezpečného užívání, jsme našim dodavatelům položili otázku, zda se na jejich výrobky vztahují předpisy nařízení REACH.
Do konce roku 2011 jsme od většiny dodavatelů ABC Data získali ujištění, že námi kupované výrobky neobsahují chemické látky, jež by se z nich v normálních nebo předvídatelných podmínkách užívání záměrně uvolňovaly. V případě obzvláště nebezpečných látek, jejichž kandidátní seznam zveřejnila dne 28. října 2008 Evropská agentura pro chemické látky, jsme ve fázi shromažďování odpovídajících podkladů od našich dodavatelů.

O pokračování implementace nařízení REACH v naší společnosti budeme zákazníky průběžně informovat. Ke dnešnímu dni vás můžeme ujistit, že žádná omezení dostupnosti jednotlivých výrobků z nabídky ABC Data nechystáme.