Společnosti ve skupině ABC Data:
Aktuální ceny akcií ABC Data S.A.:

Záruky a reklamace


Záruky a opravy vadného zboží

VOP - § 10 Práva a odpovědnost z vad zboží a reklamace

10.1. Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po převzetí zboží. Je-li zboží dodáváno formou odeslání Prodávajícím Kupujícímu, je Kupující povinen prohlédnout zboží ihned poté, kdy je mu zboží dopraveno do místa určení. Prodávající není povinen Kupujícímu zboží předvést.

10.2. Nároky z odpovědnosti za vady zboží prokazatelně koupeného u Prodávajícího je kupující povinen řádně notifikovat bez zbytečného odkladu po zjištění vady poté, co provedl prohlídku zboží nebo poté, kdy takovou prohlídku měl provést. Vady, které prokazatelně existovaly při převzetí zboží, což je povinen prokázat Kupující, avšak projevily se až později, je Kupující povinen notifikovat bez zbytečného dokladu poté, co tyto mohly být zjištěny při vynaložení veškerého úsilí. Povinnost řádné a včasné notifikace vad platí i pro případ záruky na jakost zboží, nejpozději je však Kupující povinen tuto notifikaci provést do konce záruční doby.

10.3. Odpovědnost Prodávajícího z titulu vad na zboží dle těchto VOP se řídí v neupravených částech Obchodním zákoníkem. Záruční doba je uvedena na daňovém dokladu (faktuře), popř. dodacím listu, přičemž v případě, není-li záruční doba uvedena, platí záruční doba poskytovaná výrobcem. Běh záruční doby počíná dnem dodání zboží kupujícímu, tj. převzetím zboží kupujícím, předáním zboží přepravci, nebo okamžikem, kdy zboží opustilo sklad prodávajícího za účelem jeho odeslání kupujícímu.

10.4. Spolu s oznámením vady zboží, na něž se vztahuje záruka, musí být vadný díl nebo přístroj zaslán nebo doručen do reklamačního místa určeného Prodávajícím. Tím je servisní středisko Prodávajícího na adrese: Český servis a.s. ABC Data RMA, K Ochozi 663, 593 01 Bystřice pod Pernštejnem nebo autorizovaný servis podle údajů uvedených na www.interlink.abcdata.cz v sekci RMA – reklamace.

10.5 Zboží lze zaslat servisnímu středisku prodávajícího k reklamaci jen s přiděleným RMA číslem, které Kupující vytvoří „on-line" na www.a-shop.abcdata.cz dle schématu a podrobného postupu uvedeného v sekci RMA – reklamace. Doklad o přidělení RMA čísla (RMA formulář s číslem balíku) přikládá Kupující vždy k zásilce reklamovaného zboží. Zboží musí být zasláno vyplacené a v případě oprávněné reklamace bude prodávajícím vyplacené zasláno zpět. V případě problémů s on-line přidělením RMA čísla je Kupující povinen kontaktovat servisní středisko na e-mailové adrese reklamace@abcdata.cz . Zboží zaslané do reklamace bez autorizace RMA (tj. bez RMA formuláře s číslem balíku) je Prodávající oprávněn odmítnout jako zboží, u kterého není prokázáno, že by bylo dodáno Prodávajícím.

10.6 Reklamovaná zásilka musí dále splňovat následující kritéria proto, aby bylo možné reklamaci provést:

 • díly citlivé na elektrostatický náboj musí být opatřeny antistatickým obalem,
 • zboží musí být řádně zabaleno, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození, za které Prodávající nenese odpovědnost,
 • zboží musí obsahovat veškeré příslušenství, které bylo součástí dodávky, pokud není v informacích při zadávání RMA uvedeno jinak,
 • zboží musí být opatřeno pouze originálními nálepkami,
 • sériová čísla, záruční přelepky a produktové kódy nesmí být poškozeny nebo odstraněny,
 • u zboží charakteru software je možno reklamovat pouze fyzickou nečitelnost médií, okamžikem odstranění ochranných prostředků záruka zaniká.
   

Nedodržení těchto kritérií pro odeslání opravňuje Prodávajícího k odmítnutí vad reklamovaného zboží, neboť reklamaci nebude možné vyřídit nebo je zřejmé, že k vadě došlo nesprávným zacházením se zbožím i během manipulace se zbožím.

10.7. Veškeré zásilky s reklamacemi, přijaté servisním střediskem Prodávajícího, jsou nejpozději do následujícího pracovního dne zadány do systému a současně viditelně umístěny na uvedeném webu. V případě nesrovnalostí je Kupující oprávněn uplatnit nejpozději do 5-ti dnů od přijetí zásilky reklamaci na e-mailové adrese Prodávajícího. Pozdější reklamace na obsah zásilky nelze uplatnit.

10.8. Způsob odstranění vad určuje vzhledem k povaze zboží výhradně Prodávající, a to případně prostřednictvím svého servisního střediska., přičemž toto může rozhodnout o následujících způsobech vyřízení oprávněné reklamace (oprava zboží, sleva z ceny zboží, výměna zboží či odstoupení od smlouvy s následným dobropisem či opravným daňovým dokladem). Prodávající upozorňuje, že primárně je reklamace vyřizována opravou zboží. Při výdeji zboží z opravy je Kupující na dokladu „výdej z opravy" informován o způsobu řešení reklamace. O dobu řešení reklamace se přiměřeně prodlužuje záruční lhůta zboží, jejíž běh ovšem i v případě řešení reklamace výměnou zboží počíná ode dne dodání, resp. koupě původního zboží Kupujícím dle bodu 10.3. Způsob a průběh vyřízení je Prodávajícím archivován.

10.9. Nároky plynoucí ze záruky přísluší pouze Kupujícímu a nelze je bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího převést či postoupit na třetí osobu. Prodávající zajišťuje za příslušnou úhradu i pozáruční servis zakoupeného zboží.

10.10. Kupující je povinen u zboží, které zasílá k opravě, uschovat a zálohovat data, na jejichž zachování má zájem. Prodávající nenese odpovědnost za ztracená data a neodpovídá za škodu tím vzniklou.

10.11. U zboží, kde nebyla zjištěna žádná závada, za kterou by byl odpovědný Prodávající, je Prodávající oprávněn vyúčtovat Kupujícímu náklady na přezkoušení a dopravu zpět.

10.12.   Snahou Prodávajícího je vyřešit reklamace způsobem popsaným v bodě 10.8. ve lhůtě 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení doručením řádné reklamace a zboží Prodávajícímu, resp. jeho servisnímu středisku. Prodávající je oprávněn k prodloužení uvedené lhůty ze zvláštních důvodů (např. nutnost delšího testování, potřeba zaslání zboží do zahraniční k výrobci apod.) Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo vyreklamované zboží vráceno Kupujícímu, s výjimkou případů uvedených v bodě 10.15., kdy nastává fikce vyřízení již okamžikem prvého oznámení o vyřízení reklamace zboží.

10.13.  V případě, že Kupující zboží koupené od Prodávajícího prodal dalším osobám (např. v postavení tzv. distributora), je Kupující povinen zajistit pro toto zboží záruční i pozáruční servis tohoto zboží na vlastní náklady.

10.14. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající je oprávněn požadovat náhradu nákladů vynaložených na vyřízení neoprávněné reklamace po Kupujícím (tj. zejména náklady účtované servisním střediskem Prodávajícího, manipulační a přepravní náklady apod.) v minimální výši 200,-Kč v případech, kdy:

 • zboží je zasláno k reklamaci bez přiděleného RMA,
 • při testování se neprojeví popisovaná závada a zboží bude tudíž shledáno plně funkčním,
 • záruka z vad zboží již uplynula,
 • reklamace je zjevně neoprávněná,
 • jedná se o zboží nezakoupené u Prodávajícího,
 • závada byla způsobena nevhodným zacházením se zbožím.
   

10.15. V případě, že si Kupující reklamované zboží nevyzvedne nejpozději do 30ti dnů od data uzavření reklamace (tedy v případě neoprávněné reklamace i vyřízené reklamace) a následného odeslání notifikujícímu Kupujícímu (tedy včetně reklamovaného zboží odmítnutého a nedoručitelného zboží při dodání přepravní službou), má Prodávající nárok na skladné ve výši 1 % fakturované ceny zboží za každý den následující po uplynutí 30denní lhůty k vyzvednutí zboží. Toto skladné je splatné na základě dokladu vystaveného Prodávajícím při převzetí reklamovaného zboží Kupujícím, nejpozději však okamžikem zpeněžení zboží dle bodu 10.16. těchto VOP:

10.16. Nepřevezme-li Kupující toto zboží uvedené v bodě 10.15. včas, a to následně ani ve lhůtě 3 měsíců ode dne uplynutí lhůty uvedené v bodě 10.15., je Prodávající oprávněn po jejím marném uplynutí věc na účet Kupujícího prodat a výtěžek použít na úhradu skladného uvedeného v bodě 10.15. a nákladů spojených s tímto prodejem. Prodávající tímto výslovně Kupujícího na takovýto postup upozorňuje, Kupující jej podpisem těchto VOP bere na vědomí a s tímto souhlasí.