Spoločnosti v skupine ABC Data:
Aktuálne ceny akcií ABC Data S.A.:

Finančné podmienky


Možnosti pridelenia kreditu (obchodného úveru)

ABC Data s.r.o. ponúka svojim registrovaným zákazníkom pridelenie kredit limitu, v rámci ktorého majú možnosť nakupovať tovar s predĺženým termínom splatnosti faktúr. Pri pridelení kreditu alebo žiadosti o zmene jeho výšky kontaktujte svojho obchodníka. Žiadosť o pridelenie kreditu  je potrebné doložiť s kompletnými finančnými dokladmi firmy (viď. Ekonomické informácie).

Výška kreditu a splatnosť závisí na miere zaistenia kreditu, platobnej morálke u ostatných dodávateľov, veľkosti obratov za predchádzajúce obdobie a finančných výsledkoch firmy.

V prípade, ak finančná situácia zákazníka ako i rozhodnutie o poistení sú nepostačujúce na priznanie požadovaného kreditného limitu, ABC Data s.r.o. môže požiadať o dodatočné zabezpečenie pohľadávok. 

Do výšky prideleného kreditu odoberá firma tovar na faktúru a v dohodnutej dobe splatnosti hradí fakturované čiastky. Akékoľvek objednávky nad rámec obchodného limitu musí kupujúci uhradiť buď na dobierku alebo na základe zálohovej faktúry (platba vopred). Bez takejto úhrady kúpnej ceny nebude tovar, ktorého neuhradená kúpna cena vrátane DPH by presiahla kredit, kupujúcemu dodaný.

Kredit je v priebehu spolupráce priebežne hodnotený. Hodnotí sa jeho výška a využitie. Môže byť i z vážnych dôvodov zrušený – zlá platobná morálka, neuhradené záväzky kupujúceho. Neuhradené záväzky sa postupujú k mimosúdnemu inkasu inkasným spoločnostiam. V prípade neúspešného mimosúdneho inkasa pristupuje predávajúci k riešeniu a vymáhaniu  pohľadávky súdnou cestou.

Finančné služby

V priebehu verifikácie výšky kreditu díler môže byť požiadaný distribútorom alebo priamo spoločnosťou, ktorá poisťuje naše pohľadávky o aktualizáciu finančných dokladov firmy.

Predávajúci umožňuje financovanie vybraných dílerských projektov prostredníctvom predĺženia splatnosti faktúr za tovar. Model financovania je založený na zakomponovaní nákladov na financovanie jednotlivých obchodných prípadov do ceny tovaru.

Úrok za poskytované finančné služby je účtovaný na základe rozdielu v dňoch medzi termínom splatnosti jednotlivých obchodných prípadov  a základnými podmienkami splatnosti dílera a výškou úroku  podľa sadzieb bánk pre prevádzkové úvery.

Ekonomické informácie

Pre stanovenie výšky kreditu je nutné mať k dispozícii súvahu a výsledovku za uplynulé uzávierkové účtovné obdobie alebo daňové priznanie kupujúceho. Ak nie je možné poskytnutie týchto dokumentov, využite formulár skráteného znenia ekonomického výkazu.
Kompletné finančné doklady  je nutné opečiatkovať a  podpísať štatutárnym zástupcom firmy a odoslať  na adresu našej firmy.