Spoločnosti v skupine ABC Data:
Aktuálne ceny akcií ABC Data S.A.:

Právne informácie

Podmienky používania webovej lokality ABC Data.
Používanie tejto webovej lokality predstavuje súhlas s nasledujúcimi podmienkami používania webovej lokality spoločnosti ABC Data.

Všeobecné informácie

Výlučné právo na túto internetovú lokalitu má spoločnosť ABC Data S.A. so sídlom vo Varšave, adresa: ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, zapísaná do registra podnikateľov Štátneho súdneho registra Okresným súdom pre staré mesto Varšava vo Varšave, XIII Hospodárske oddelenie Štátneho súdneho registra, pod číslom KRS 0000287132, NIP 524-26-17-178, so základným kapitálom vplateným vcelku, vo výške 125.266.899 zlotých (ďalej „ABC Data”).

Autorské práva

Autorské práva k všetkým materiálom umiestneným na tejto webovej lokalite, predovšetkým okrem iného všetkých ochranných známok, grafických známok (log), adries webových lokalít, názvov produktov, fotografií a ďalších informácií (ďalej len „materiály“) patria spoločnosti ABC Data alebo jej vlastníkom, ktorí poskytli súhlas na umiestnenie týchto materiálov na tejto webovej lokalite. Táto webová lokalita a materiály sú predmetom ochrany poskytovanej podľa medzinárodného a vnútroštátneho práva. Použitie materiálov, ktoré sú vlastníctvom spoločnosti ABC Data, je povolené len na osobné a nekomerčné účely v rozsahu predpokladanom právnymi predpismi za predpokladu, že materiály nie sú upravované a bude zachované označenie autorských práv, pričom takéto použitie nesmie porušovať záujmy spoločnosti ABC Data. Použitie materiálov neznamená, že používateľ získa k materiálom akékoľvek práva nehmotných statkov. Podmienky používania materiálov vlastníkov, ktorí nesúhlasili s ich umiestnením na tejto webovej lokalite, určujú ich vlastníci. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ABC Data alebo subjektu, ktorý je držiteľom autorských práv, sa zakazuje predovšetkým okrem iného úplné alebo čiastočné rozmnožovanie, pozmeňovanie, prezentovanie, prenos, šírenie akýmkoľvek spôsobom a využívanie materiálov.

Obsah webovej lokality

Žiadne materiály obsiahnuté na tejto webovej lokalite nepredstavujú vyhlásenie ani záruku. Nepredstavujú ponuku v zmysle právnych predpisov a majú výhradne informačný charakter. Spoločnosť ABC Data neposkytuje žiadne výslovné ani implicitné záruky v súvislosti s materiálmi, predovšetkým čo sa týka okrem iného záruky predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, vlastníckych práv, neporušenia zákona. Spoločnosť ABC Data nezaručuje, že materiály sú presné a bezchybné. Používateľ používa túto internetovú lokalitu a materiály na svoje vlastné riziko. Spoločnosť ABC Data si vyhradzuje právo zmeniť materiály bez predchádzajúceho upozornenia.

Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť ABC Data, ani spoločnosti tvoriace skupinu ABC Data, jej zamestnanci, obchodní partneri ani dodávatelia nenesú žiadnu zodpovednosť za škody, predovšetkým nie okrem iného za priame, nepriame, vedľajšie, následné a morálne škody, stratu ziskov a iné škody bez ohľadu na podstatu nároku, škody vyplývajúce z používania alebo nemožnosti používať túto webovú lokalitu alebo na ne umiestnené materiály vrátane tých, ktoré vyplývajú z dôsledkov pôsobenia počítačových vírusov alebo iných aplikácií podobnej povahy, ktoré môžu narušiť riadne fungovanie elektronických zariadení patriacich používateľovi, a to aj v prípade, keď spoločnosť ABC Data bola upozornená na možnosť vzniku takýchto škôd.

Prepojenia na iné stránky/webové lokality

Táto webová lokalita obsahuje prepojenia na iné webové lokality/portály, ktoré prevádzkujú spoločnosti patriace do skupiny ABC Data. Používanie týchto webových lokalít/portálov sa riadi podmienkami používania ustanovenými v týchto lokalitách/portáloch. Táto webová lokalita obsahuje prepojenia aj na iné webové lokality/portály prevádzkované tretími stranami. Spoločnosť ABC Data nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah týchto webových lokalít/portálov. Používatelia tejto webovej lokality používajú takéto prepojenia na svoje vlastné riziko.

Záverečné ustanovenia

Podmienky používania webovej lokality ABC Data sa riadia poľským právom. Spoločnosť ABC Data si vyhradzuje právo ich kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.