Spoločnosti v skupine ABC Data:
Aktuálne ceny akcií ABC Data S.A.:

Trvalo udržateľný rozvoj


Spoločnosť ABC Data pri svojom podnikaní v rovnakej miere berie do úvahy obchodný, sociálny aj ekologický aspekt a svoj úspech zakladá na dlhodobom vyrovnanom rozvoji. Naša stratégia rozvoja zahŕňa prijatie spoluzodpovednosti za stave životného prostredia a sociálnu oblasť.
Opotrebované elektrické a elektronické zariadenia – právna situácia

Súčasťou elektrických a elektronických zariadení je veľa materiálov a komponentov, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvňovať zdravie a život ľudí aj prostredie (napr. zlúčeniny brómu – ochorenia pohlavného systému, kadmium – nádorové zmeny, nikel – zmeny v kostnej dreni). Základné procesy obmedzujúce vplyv nebezpečných zložiek, ktoré zariadenia obsahujú, pozostávajú z proekologického projektovania a vhodného systému správy opotrebovaných elektrických a elektronických zariadení.

Od 21. októbra 2005 v Poľsku platí zákon zo dňa 29. júla 2005 o opotrebovaných elektrických a elektronických zariadeniach (ďalej OEEZ). Stanovuje požiadavky, ktoré majú spĺňať elektrické a elektronické zariadenia a pravidlá zaobchádzania s OEEZ. Zákon implementuje ustanovenia smernice 2002/96/ES Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 27. januára 2003 (tzv. WEEE), ktorá sa týka OEEZ.

Zodpovednosť za správne fungovanie systému nakladania s OEEZ spočíva tak na pleciach tých, ktorí do Poľska dovážajú nové elektrické a elektronické zariadenia, ako aj na obchodných jednotkách a používateľoch zariadení. Dovozca zariadení na územie Poľska je povinný predovšetkým zorganizovať a financovať zber opotrebovaných zariadení a spracovávanie, využívanie, vrátane recyklácie a zneškodňovania opotrebovaných zariadení pochádzajúcich z domácností aj od používateľov iných než domácnosti. Navyše je dovozca zariadení povinný dosahovať minimálne ročné úrovne zberu zariadení pochádzajúcich z domácností a je povinný viesť verejné vzdelávacie kampane. Pre koncových používateľov elektrických a elektronických zariadení zákon ustanovuje povinnosť odovzdať OEEZ na zbernom mieste pre opotrebované zariadenia a zakazuje jeho skladovanie spolu s inými odpadmi (pripomína to označenie zariadenia symbolom „preškrtnutého smetného koša”).

Systém riadenia kvality

Spoločnosť ABC Data (sp. z o.o.) po prvý raz získala certifikát PN-EN ISO 9001:2001 (Systémy riadenia akosti. Požiadavky.), platný po dobu 3 rokov, v auguste 2006. V roku 2009 ABC Data obnovila certifikát ISO, v „aktualizovanej“ verzii, t.j. PN-EN ISO 9001:2009. Každoročne uskutočňované audity dohľadu majú za cieľ získať dôveru orgánu, ktorý certifikáciu udeľuje (TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.), v tom, že spoločnosť ABC Data spĺňa základné požiadavky nutné pre udelenie certifikácie. Audity pre obnovenie certifikácie (recertifikačné audity) sa konajú každé tri roky.

Chemické látky a preparáty – informácia týkajúca sa nariadenia REACH

Európska únia ustanovila nové predpisy upravujúce systém spravovania a kontroly obratu chemických látok na území Spoločenstva. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) nadobudlo účinnosť 1. júna 2007.

Zodpovednosť za správne fungovanie systému REACH do značnej miery spočíva na podnikateľoch, výrobcoch a dovozcoch chemických látok a preparátov a v niektorých prípadoch aj výrobkov. Firma ABC Data vykonala hlbokú analýzu a vyhodnotenie svojej činnosti z pohľadu nariadenia REACH, čo umožnilo definovať naše povinnosti vyplývajúce z nových predpisov. Sme dovozcom a distribútorom produktov z oboru RTV a IT a chceme dodávať produkty bezpečné pre ľudské zdravie aj pre prostredie. Aby sme odstránili obchodné riziko súvisiace s procesom registrácie chemických látok a v súvislosti s povinnosťou informovať o vlastnostiach výrobkov a pravidlách ich bezpečného používania, zadali sme našim dodávateľom otázku, či ich produkty podliehajú predpisom nariadenia REACH.
Do konca roka 2011 sme dostali deklarácie väčšiny dodávateľov spoločnosti ABC Data, že výrobky, ktoré kupujeme, neobsahujú chemické látky, ktoré by sa z nich mohli uvoľňovať spôsobom zamýšľaným počas normálnych alebo nepredvídateľných podmienok prevádzky. V prípade obzvlášť nebezpečných látok, kandidátny zoznam ktorých zverejnila Európska agentúra pre chemické látky dňa 28. októbra 2008, sa nachádzame vo fáze kompletovania príslušných dokumentov od našich dodávateľov.

Priebežne budeme našim zákazníkom poskytovať ďalšie informácie súvisiace s implementáciou nariadenia REACH v našej firme. K dnešnému dňu sme schopní ubezpečiť, že nepredpokladáme žiadne obmedzenia týkajúce sa dostupnosti jednotlivých produktov v ponuke spoločnosti ABC Data.