Spoločnosti v skupine ABC Data:
Aktuálne ceny akcií ABC Data S.A.:

Zaistenie kreditu


Formy zabezpečenia pohľadávok

Zmenka (s ručiteľom): Odporúčame bianko zmenku  – nevyplnenú zmenku. Zmenka je opatrená doložkou „bez protestu“, miestom platenia je sídlo spoločnosti ABC Data s.r.o. Na zmenke nebude vyplnená zmenková suma a dátum splatnosti. Súčasťou bianko zmenky je Zmluva o udelení vyplňovacieho práva ku bianko zmenke.

Záruka (ručenie): najčastejšie používaná „banková" záruka, či ručenie iným likvidným subjektom. Ide o písomné prehlásenie, čím ručiteľ berie na seba voči veriteľovi povinnosť, že pohľadávku uhradí, ak nebude uhradená dlžníkom.

Zabezpečovacie prostriedky má ABC Data s.r.o. právo podľa vlastného uváženia požadovať jednotlivo alebo ich kumulovať.

Zmenky

Všeobecné podmienky

Vlastnú zmenku podpisuje v dolnom pravom rohu štatutárny zástupca firmy uvedený v OR alebo v Živnostenskom liste.  Dôležité -  všetky ostatné údaje zmenky musia zostať nevyplnené! Vzor zmenky je uvedený na našej internetovej strane. K zmenke je potrebné doložiť dve kópie podpísanej Zmluvy o udelení vyplňovacieho práva ku bianko zmenke. Zmenku je nutné podpísať za prítomnosti pracovníka ABC Data. s.r.o. (napr. regionálneho obchodného zástupcu našej firmy), ktorý potvrdí totožnosť osôb, ktoré podpisujú zmenku, Zmluvu o udelení vyplňovacieho práva ku bianko zmenke, prípadne ďalšie prílohy k zmenke. V prípade, ak sú uvedené doklady zasielané poštou je nutné, aby boli priložené vzory podpisov osôb, ktoré sú podpísané na zmenke a na Zmluve o udelení vyplňovacieho práva ku bianko zmenke. Vzory podpisov  musia byť úradne overené.

Kapitálové spoločnosti –  (právnické osoby)

V prípade kapitálových spoločností  s právnou spôsobilosťou podpis na zmenke sa musí skladať z pečiatky firmy, čitateľného mena a priezviska a vlastnoručného podpisu štatutárneho zástupcu firmy. Všetky údaje musia byť súhlasné s OR.

Fyzické osoby – živnostníci

V prípade osôb, ktoré podnikajú na základe živnostenského listu podpis na zmenke musí byť vo forme čitateľného mena a priezviska /tlačeným písmom/ a vlastnoručného podpisu.  Všetky údaje musia byť súhlasné so ŽL. Je potrebné, aby vystaviteľ zmenky pripojil k dokladom prehlásenie o aktuálnom rodinnom stave a v prípade, ak je ženatý/vydatá, je potrebný súhlas manžela/ky k zloženiu zabezpečenia vo forme bianko zmenky.

Osobné spoločnosti (verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť)

V prípade týchto spoločností zmenku podpisujú všetci spoločníci uvedení v OR alebo živnostenskom liste. Podpisy spoločníkov na zmenke musia byť vo forme čitateľného mena a priezviska /tlačeným písmom/ a vlastnoručného podpisu. Všetky údaje musia byť súhlasné s OR a ŽL. Je potrebné, aby vystaviteľ zmenky pripojil k dokladom prehlásenie o aktuálnom rodinnom stave a v prípade, ak je ženatý/vydatá, je potrebný súhlas manžela/ky k zloženiu zabezpečenia vo forme bianko zmenky.

Ručenie na bianko zmenke

Ručenie na bianko zmenke sa prevádza:

  • v prípade vystaviteľa zmenky – na rube zmenky po slovách „Ako ručiteľ"
  • v prípade iných subjektov než vystaviteľ zmenky – na rube zmenky po slovách  "Ako ručiteľ za meno a priezvisko vo výške xxxxx EUR"

Je možné obmedziť sumu ručenia na zmenke doplnením poznámky  „Ako ručiteľ za meno a priezvisko vo výške xxxxx EUR".

Podpis ručiteľa by mal byť zložený vo forme závislej od právnej formy ručiteľa na zásadách takých ako v prípade vystaviteľa zmenky (fyzické osoby, ktoré sú ručiteľmi na zmenke musia doložiť prehlásenie o aktuálnom rodinnom stave a v prípade, ak je ženatý/vydatá, je potrebný súhlas manžela/ky k zloženiu zabezpečenia vo forme bianko zmenky).

Ručiteľ musí zároveň podpísať Zmluvu o udelení vyplňovacieho práva ku bianko zmenke v časti ručiteľa.